Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN               
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen,(af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van www.matrassenfabrikant.nl internetwinkel van Matrassenmaker, gevestigd te Helmond - hierna te noemen verkoper, uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij - hierna te noemen koper. Deze algemene voorwaarden  zijn evenzeer van toepassing op alle boven omschreven (rechts)handelingen indien verkoper daarbij zichzelf of een derde inschakelt. in zo een geval geldt de betrokken derde partij voor de toepassing van deze algemene voorwaarden evenzeer  als "verkoper", en kan de betrokken respectievelijk derde zich jegens  de koper daar rechtstreeks op beroepen.
 
Artikel 1: Aanbod en aanvaarding
1.1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle offertes of voorstellen verlopen automatisch na 7 werkdagen.
1.2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard heeft verkoper het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.3. Indien koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst voor een matras op maat bij verkoper, is deze onherroepelijk. Koper dient om een bestelling te kunnen plaatsen haar correcte naam, adres en telefoonnummer op te geven bij het plaatsen van haar bestelling.
1.4. Indien koper een bestelling heeft geplaatst omschreven zoals bij punt 1.3 dan kan koper de maten en het soort matras niet meer wijzigen.
1.5. Indien koper het bestelde matras op maat toch annuleert nadat deze al in productie is genomen en/of vervaardigd is zonder dat het matras is geleverd, is koper verplicht om het totale faktuurbedrag zoals opgegeven in de offerte volledig aan verkoper te voldoen.
1.6. Mocht er door een software en/of technische fout in de webshop van verkoper de verkoopprijzen onverhoopt veranderd zijn en koper heeft een bestelling geplaatst en/of betaald dan wordt de koop automatisch ontbonden. Verkoper boekt dan het eventueel betaalde bedrag terug op de rekening van koper.

Artikel 2: Levering
2.1. De op de website van verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen tenzij schriftelijk tussen koper en verkoper separaat is overeengekomen.
2.2. Onder overmacht wordt verstaan, onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen, iedere van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën,(natuur)rampen en andere onvoorziene belemmeringen die de vervaardiging of het vervoer van de goederen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie verkoper zaken of diensten betrekt.
2.3. Indien verkoper door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
2.4. Levering van bestelde producten worden door onze bezorgdienst tot de eerste drempel van het gebouw bezorgd. Onze medewerkers brengen de spullen niet naar boven in een woning, appartementen en/of flatgebouwen.
2.5. Levering met de post. De post komt meestal 1x bij u langs. Bent u niet thuis dan laten zij meestal een bericht achter voor afhalen bij een afhaalpunt. Haalt u uw bestelling niet op en/of de postbezorger is meerdere malen of maar 1x bij u geweest en komt deze retour naar ons dan betaald u kosten om deze weer door ons te laten opsturen. Afhankelijk van het product wat u bij ons gekocht heeft zijn deze kosten ca. 10,- euro tot 25,- euro. Het niet thuis zijn en/of het niet afhalen bij een afhaalpunt is geen reden om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. Mede omdat u bij ons maatwerk koopt.

Artikel 3: Betaling
3.1. Verkoper vermeld in haar offerte hoe koper de betaling dient te verrichten.
3.2. Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling, aanbetaling of door het betalen van de volledige rekening inclusief de eventuele bezorgkosten.
3.3. Wanneer verkoper de bestelling gaat leveren dan dient koper zodra het pakketnummer/leveringsbevestiging per email, telefonisch op een andere wijze is ontvangen het totaal verschuldigde faktuurbedrag inclusief bezorgkosten direct over te maken op de bankrekening van de verkoper.
 
Artikel 4: Te late betaling/Geen betaling
4.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of annuleren van de bestelling en/of niet willen betalen is koper van rechtswege in verzuim en is verkoper gerechtigd de voor de transactie in Nederland geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
4.2. Voorts zal koper de redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer een incasso in handen van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en/of incassokantoor wordt gegeven zullen de door koper verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de alsdan geldende suggesties en aanbevelingen voor een gestaffeld incassotarief zoals omschreven in het Besluit vergoeding incassokosten (Wet Normering Inkassokosten)welke in werking is getreden op 1 juli 2012.
4.3. Voor zakelijke transacties geldt dat verkoper gerechtigd is 15% van het openstaande faktuurbedrag in rekening te brengen aan koper zijnde de redelijkerwijze te maken kosten buiten rechte om tot invordering van het verschuldigde faktuurbedrag te komen.

Artikel 5: Klachten, reclames
5.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de koper met betrekking tot de hoedanigheid van de (af)geleverde zaken en/of diensten. De koper is verplicht terstond bij ontvangst te (laten) onderzoeken of de (af)geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
5.2. Koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden indien hij dit onderzoek nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.
5.3. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van verkoper te worden gebracht.
5.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, chargenummer, en faktuur- en eventuele vrachtbriefnummers.
5.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.
5.6. Ingeval van gegronde, naar behoren en tijdig ingediende klachten is verkoper, zulks te zijner keuze, rekening houdend met belangen van koper en de aard van de klacht, verplicht tot:

1. Aflevering van het ontbrekende;
2. Verlening van het ontbrekende;
3. Herstel van de afgeleverde zaken;
4. Vervanging van de afgeleverde zaken;
5. Restitutie van de koopprijs tegen teruggave afgeleverde zaken;

Verkoper zal deze keuze maken binnen 14 dagen nadat door verkoper de gegrondheid van de klacht is vastgesteld en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen. Bij gebreke van deze keuze binnen genoemde termijn is koper bevoegd tussen bovengenoemde alternatieven te kiezen.
5.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren. Een afwijking van 2 a 3 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper kan hiervoor bij verkoper geen reclame of klacht indienen.. Wanneer koper een bestelling plaatst bij verkoper wordt koper geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarde.
5.8. De hoogte van het matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 3 cm afwijken. Koper kan hierover niet reclameren. Wel kan koper het matras terugsturen waarna verkoper na ontvangst van het matras in originele staat (in de originele verpakking en ongebruikt) het faktuurbedrag aan koper zal overmaken. Wanneer het matras uit de originele verpakking is gehaald dan is verkoper gerechtigd kosten in rekening te brengen bij koper en deze kosten in mindering te brengen op het uit te betalen faktuurbedrag..
 
Artikel 6. Retour/ Afkoelingsperiode & Garantie
6.1 Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met verkoper zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor producten die op verzoek van koper op maat zijn gefabriceerd.
6.2. Indien koper de overeenkomst wenst te ontbinden, dient koper dit schriftelijk vooraf (via e-mail, brief of fax) aan verkoper te melden. Koper mag het bestelde alleen na akkoord van verkoper aan verkoper terugsturen. Het product dient uiterlijk de 7de werkdag na ontvangst weer in het bezit te zijn van verkoper door de goederen terug te sturen of te brengen naar het vestigingsadres van verkoper. Koper draagt hierbij zelf de kosten en het risico voor het retour zenden van de goederen. De betalingen die koper heeft verricht zal verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product overmaken op de rekening van koper..
6.3. Om een beroep te kunnen doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde artikelen ook onderstaande voorwaarden:

1. De afgeleverde producten moeten 100% verkoopwaardig zijn.
2. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht.
3. De verpakking moet ongeopend, het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.

6.4. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moet bijgevoegd zijn bij de retourzending. Verkoper behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de koper is of anderszins voor het risico van koper komt, zal verkoper koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan koper terug te betalen bedrag in te houden. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor goederen die op maat vervaardigd zijn, voor matrassen en oplegmatrassen, voor speciale eenmalige aanbiedingen of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. De afkoelingsperiode is alleen geldig indien koper een product via de website van verkoper heeft gekocht. Voor bestellingen in de winkel/showroom van verkoper is de afkoelingsperiode niet van toepassing. NB: De afkoelingsperiode is dus geen proef- en testperiode (bijv. het matras blijkt toch te zacht, het dekbed is niet warm genoeg, etc.)
6.6  Verkoper levert alle goederen met fabrieksgarantie, m.u.v. eenmalige aanbiedingen. Informatie over de garantie treft U aan bij de productomschrijving van de goederen. Als er bij matrassen bij de productomschrijving garantie staat dan betekent dit dat verkoper garantie geeft op de vormvastheid van de kern.
6.7. Bij het niet gebruiken van een goede moltonzeil, hoeslaken, matrasbeschermer waardoor de kern en de matrasstof vies/beschadigd wordt vervalt de garantie zoals in dit artikel en bij de productbeschrijving vermeld staat. In enkele gevallen betekent dit garantie on site, d.w.z. reparatie of omruiling bij de koper thuis of op de werkplek: Mochten de goederen beschadigd of niet goed zijn, dan kan koper het artikel binnen 7 dagen aan verkoper retourneren. De kosten hiervan zijn voor rekening van koper. Om het artikel aan verkoper te retourneren dient koper contact op te nemen met verkoper via het telefoonnummer vermeldt op de faktuur die bij de goederen horen. Na beoordeling door verkoper ontvangt koper of een nieuw artikel, het geld terug, of wordt het artikel hersteld. Mocht een artikel hersteld moeten worden dan brengt koper het artikel naar verkoper, verkoper zorgt dat het artikel kosteloos wordt hersteld. Als koper het artikel brengt voor reparatie kan enkel na nader overleg het artikel direct gerepareerd worden. Als verkoper het artikel moet ophalen en/of bezorgen voor en na reparatie brengt verkoper hiervoor ophaal en bezorgkosten in rekening aan koper. Onze leveranciers garanderen dat alle schuimen vrij zijn van CFK's en veilig zijn om op te slapen.

6.8. De standaard garantieduur die verkoper geeft aan de producten die worden aangeboden in haar webshop, mits expliciet een andere garantieduur is vermeld, is 3 jaar. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

1. De gewichtsklasse van de gebruiker dient overeen te komen met de max. gewichtsklasse van het matras;
2. De bedbodem moet in een goede staat verkeren dus geen barsten en missende latten etc.;
3. Bij een lattenbodem mag de max. afstand tussen de latten 3 a 4 cm zijn;
4. Een gaatjesboard bodem: matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
5. Spiraalbodem: matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
6. Latten ongeschuurd, matras beschermen met een matrasbeschermer op de bedbodem;
7. Bovenzijde matras beschermen met een degelijke matrasbeschermer en hoeslaken;
8. Er mag niets uitsteken op de bedbodem welke het matras kan induwen/beschadigen; 

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de verkoopovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het afgeleverde is beperkt tot de netto-faktuurwaarde van de betreffende zaken. Indien verkoper voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid van verkoper daarenboven beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur wordt uitgekeerd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade waarvoor koper is verzekerd.
7.2. Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt indien verkoper door koper uit anderen hoofde dan de verkoopovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
7.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet terzake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van verkoper.
7.5. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken met betrekking tot de (af)geleverde zaken en/of diensten van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel verkoper als koper.
7.6. Het bepaalde in lid 2 van artikel 5 geldt onverminderd.
7.7. Verkoper doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren, een afwijking van een 2 a 3 cm per zijde is normaal, koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen en verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade van koper of aan derden die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. De afgeleverde zaken worden pas eigendom van koper, als deze al datgene heeft voldaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of  latere) verkoopovereenkomsten met koper en/of door verkoper verrichte of te verrichten diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht (ver)krijgen.
8.2. Koper is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen aan alle maatregelen die verkoper, ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
8.4. Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door koper gevormde zaken verkrijgt, zal koper op eerste verzoek van verkoper alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van verkoper.
8.5. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in lid 3 bedoelde zaken, alsmede in lid 4 bedoelde zaken waarop een bezitloos pandrecht rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van  10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van 50 euro per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 9 Verzuim
9.1. Indien koper in verzuim is en/of verkoper goede gronden heeft te vrezen dat koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen of de bestelling zal gaan annuleren, zal verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

(a) vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
(b) de uitvoering van alle (betrokken, eerdere of latere) verkoopovereenkomsten geheel
of gedeeltelijk op te schorten;
(c) overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten te herroepen,
waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
(d) zijn verplichtingen uit andere overeenkomsten met koper te schorten;

9.2. Verkoper zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van koper deze maatregelen rechtvaardigt.
9.3. Indien koper haar bestelling niet meer in ontvangst wil nemen en/of deze niet wil betalen of maar een gedeelte wil betalen dan is koper in verzuim, koper is verplicht om het volledig afgesproken bedrag direct te betalen aan verkoper. Wil koper niet betalen dan kan verkoper zich beroepen op al het gestelde Artikel 4 te late betaling.
9.4 Wanneer koper bij levering op afgesproken datum en tijdstip niet aanwezig is, en niet 3 dagen van te voren een andere datum is overeengekomen voor levering met verkoper, dan is koper in verzuim. Koper betaald extra bezorgkosten voor iedere poging die verkoper moet doen om het bestelde steeds weer opnieuw te leveren, iedere poging tot leveren wordt vermenigvuldigd met de bezorgkosten van de eerste levering. Betaald koper niet dan is deze in verzuim, verkoper kan zich alsdan beroepen op hetgeen is gesteld in Artikel 4 te late betaling.

Artikel 10: Toe te passen recht en competente rechter
10.1. Op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en overeenkomsten omschreven in de aanhef van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. Ingeval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de Rechtbank, zal uitsluitend de Rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar het hoofdkantoor van verkoper is gevestigd. Voor vorderingen van  verkoper is evenwel ook de Rechtbank van de vestigings-, woonplaats van koper bevoegd.

Artikel 11: Gebruik website
11.1. Deze bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op iedere wijze van gebruik van de website www.matrassenfabrikant.nl waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het bestellen, het kopen van artikelen, het vanuit deze websites navigeren naar andere websites, het kopiëren alsmede het delen van documenten, het gebruik van informatie van deze websites in welke vorm dan ook. Als koper het daar niet mee eens bent, dient koper deze websites direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop  "Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het plaatsten van een bestelling op de website van verkoper verklaart koper zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het uitgangspunt van verkoper is dat koper zich vergewist heeft van de Algemene Voorwaarden van verkoper alvorens een bestelling bij haar te plaatsen.

Artikel 12: Exoneratieclausul
12.1. Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze websites. Door gebruik van de website vrijwaart koper verkoper uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Artikel 13: Inhoud website
13.1. De informatie op deze website word te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap verstrekt. Verkoper streeft er zoveel mogelijk naar om feitelijke juiste informatie te verstrekken. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schrijffouten dan wel verouderde informatie.

Artikel 14: Links naar andere websites
14.1. Indien op deze website links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat verkoper op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.

Artikel 15: Downloaden van bestanden
15.1. Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks geheel voor eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

Artikel 16: Annuleringen
17.1. Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending geldt dat u een bestelling altijd kosteloos kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat gefabriceerde producten zoals matrassen. Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan is verkoper genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de e-mail of per post. Koper dient in een schriftelijke annulering in ieder geval zijn/haar volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Voor het terugbetalen van al betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) heeft verkoper tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer, waarvan u de betaling aan verkoper heeft gedaan. Dit  i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Al betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.
 
Website www.matrassenfabrikant.nl is gebouwd, wordt geëxploiteerd door en is eigendom van DMM Bedding BV, gevestigd in Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.: 91277884. Alle materiaal op deze website is eigendom van DMM Bedding BV zelf of partners die toestemming hebben gegeven het  betreffende materiaal te gebruiken. U mag materiaal van deze site afhalen en op een computerbeeldscherm weergeven, losse pagina's op papier afdrukken en dergelijke pagina's voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in elektronische vorm op schrijf opslaan. Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, is het niet toegestaan het materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren. Zonder dat deze bepaling enige beperking inhoudt, zijn  met name de volgende handelingen zonder voorafgaande toestemming van DMM Bedding BV niet toegestaan:

1.Het verspreiden van (deel van het) materiaal (o.a. door  er gebruik van te maken al deel van een bibliotheek, archief, website, brochure  of vergelijkbare dienst);
2.Het verwijderen van het auteursrecht- of  handelsmerkteken van enige overeenkomstig deze voorwaarden gemaakte kopieën van het materiaal;
3.Het aanmaken van een database in elektronische of gestructureerde handmatige vorm oor materiaal systematisch geheel of gedeeltelijk te downloaden en op te slaan.

Bovenstaande artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn  van toepassing op www.matrassenfabrikant.nl - Matrassenfabrikant is een geregistreerde handelsnaam van DMM Bedding BV. DMM Bedding BV is gevestigd aan de Vossenbeemd 107C, 5705 CL Helmond. Het K.v.K.nr. is: 91277884.